Skip navigation
Mercy Rockwell
Mrs. Mercy Benedict
Mercy Rockwell Benedict
Mercy Rockwell
American, 1770 - 1856