Skip navigation
Sarah E. Francis
Sarah Dorrance
Mrs. Henry Dorrance
Sarah Francis
Sarah Dorrance
American, 1870 - 1924