Skip navigation
Hannah Foote
Mrs. Philemon Robbins
Hannah Robbins
Hannah Foote
1712 - 1776
Biography: Hannah Foote married Reverend Philemon Robbins.